Z historie MO

 

 

 

První zmínka o rybářském spolku v Obříství je 29.5.1927

Jelikož jsme při povodni v roce 2002 přišli o kroniku i veškeré fotografie, pokusíme se stručně shrnout těchto 96 let v pár řádcích. Čerpat budeme z dostupných článků, kronik a znalostí našich starších generací, hlavně pak z knihy pana M. Sígla.

29. května 1927 vzniká Rybářský klub (spolek) jejímž prvním činem bylo zřízení oplozující lososí stanice v soutoku potoka Byškovického a Černávky. O odborné pěstování chovu lososů dbal místní mlynář Jan Polívka.

Po roce 1945 byl vypsán konkurs na rybolov v obřístevském katastru a rybolov byl přidělen Rybářskému spolku za roční nájem 9000 Kč. Předsedou Rybářského spolku byl od založení František Nešvera. Po něm převzal funkci v roce 1950 Josef Nový.

V roce 1952 byl předsedou klubu Karel Ponec, přednosta referátu práce na okresním národním výboru v Mělníku. Byla přehrazena Károva tůň (Károvka), aby se zabránilo hynutí ryb vypouštěnou vodou z úžického cukrovaru.

V roce 1954 byl předsedou Václav Mach. Poté se v roce 1961 změnil název na Český rybářský svaz, místní organizace Obříství s počtem 123 členů.

V roce 1962 se stal předsedou Jaroslav Vořechovský. V té době byl každý člen organizace povinen odpracovat během roku alespoň šest brigádnických hodin v zemědělství, jinak nedostal povolenku k chytání ryb. O činnost mladých rybářů se zasloužil především Václav Čížek. Obřístevští rybáři obhospodařují v 60. letech celkem 75 hektarů, délku řeky a potoků 7 km a tři najaté rybníky o výměře 1,05 ha. Na tůně připadlo 7 hektarů.

V roce 1973 se stal novým předsedou Stanislav Štěpánek. Za jeho předsednictví s rybářským hospodářem Lubomírem Houšteckým starším, se podařilo brigádnickou svépomocí vybudovat během dvou let dva chovné rybníky na ploše 1,5 hektaru někdejší mokřiny v krajině na konci obce směrem ke Chlumínu s Byškovickým potokem uprostřed. Tento rybochovný areál vznikl na stejném místě, jako byla kdysi oplozující lososí stanice.

Místní organizace v Obříství se na jaře 1990 usnesla stát se samostatně hospodařící organizací v rámci Českého rybářského svazu. Novým předsedou byl zvolen Lubomír Houštecký mladší, místopředsedou Zdeněk Ponec, jednatelem Jaromír Žižka, hospodářem Zdeněk Uher, účetním Jaroslav Kejla a pokladníkem Vladimír Gerstorf. Ministerstvo zemědělství České republiky přenechalo místní organizaci
Českého rybářského svazu v Obříství bezplatně výkon rybářského práva v tomto revíru, označovaném jako Labe 15. Toto právo musí být vykonáváno s péčí řádného hospodáře podle zákona o rybářství a dalších předpisů.

V kronice a zápisech rybářů se lze dočíst o úspěšných úlovcích, o tisících kusech násad a zarybňování, dále o stovkách hodin odpracovaných při čištění rybníků, odbahňování starého Labe, nátokových struh, při sekání rákosí a udržování pořádku na březích řek a potoků, v zimě pak jde o prosekávání větracích děr do ledového krunýře zejména na Károvce a na všech dalších tůních. Velkou péči této činnosti věnuje Zdeněk Ponec starší. O slepé rameno Labe a tůň v Libiši dlouhá léta pečoval Stanislav Verner, který tuto náročnou práci předal Vladimíru Šerákovi.
V roce 1998 se stal rybářským hospodářem Zdeněk Uher. Členskou základnu tvoří 173 členů, z toho 134 mužů, dvě ženy, 23 důchodců, 15 dorostenců a 22 žáků ve věku do 15 let. Jak vidět, pečují místní rybáři také o svůj dorost, aby i nadále rybaření v Obříství vzkvétalo. Úspěšné jsou zejména dětské rybářské závody v chytání ryb a oceňování nejúspěšnějších mladých rybářů.